SIA “ALTER GRUPA” PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

1. Jēdzieni:

Pārzinis – fiziska/juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
Datu subjekts ir identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti bezsaistē, izmantojot papīra veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un lietojumprogrammas. Identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, proti, izmantojot identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus minētajai fiziskajai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes elementus;
Kopīgie datu pārziņi ir fiziskas vai juridiskas personas, kas kopīgi nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu („datu subjekts”);
[Personas datu] apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; 
Sabiedrības intereses ir jebkādas sabiedrības intereses, kas noteiktas tiesību aktos vai kurās darbojas valsts varas iestādes;
Leģitīmās intereses ir datu pārziņa vai trešās personas intereses, kas ir likumīgas un kas ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
GDPR ir saīsinājums nosaukumam „Vispārīgā datu aizsardzības regula”, ar kuru pazīstama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK;
Darījumu partneri ir jebkādas personas vai uzņēmumi, kas ir neatkarīgi no Alter Grupa SIA, bet kuri kaut kādā mērā ir saistīti ar Alter Grupa SIA uzņēmējdarbību vai kuriem ir bijušas komerciālas partnerattiecības ar Alter Grupa SIA, vai kuri sadarbojas ar Alter Grupa SIA pārstāvētā zīmola produktu/pakalpojumu ražošanā un/ vai piegādē.

2. Informācija par datu pārzini

SIA “Alter Grupa”, reģistrācijas numurs 40103242254, juridiskā adrese Pūpolu iela 11, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Saziņa pa tālr. 67113068; e-pasts: [email protected].

SIA “Alter Grupa” ar šo precizē personas datu apstrādes politiku saskaņā ar Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679, lai:

 • nodrošinātu pārredzamību to personas datu raksturā, kurus pārzinis (turpmāk tekstā „Alter Grupa” (AG), „mēs”, „mūsu” utt.) vācam bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas;
 • nodrošinātu pārredzamību vākto personas datu izmantošanā;
 • atvieglotu datu subjektiem (turpmāk tekstā „lietotājs”, „jūs”, „jūsu” utt.) viņu tiesību īstenošanu;

 

3. Kopīgi datu pārziņi

Alter Serviss SIA
reģistrācijas numurs 40203055376, juridiskā adrese Pūpolu iela 11, Iecava, Iecavas nov., LV-3913. Saziņa pa tālr.: 67113068, e-pasts: [email protected]

2017. gada 9.martā tika nodibināta SIA “Alter Serviss”, tādējādi AG, balstoties uz sadarbības līgumu, nodeva tās pārraudzībā visu servisa darbu veikšanu. Informējam, ka SIA “Alter Serviss”, pārņemot AG sevisa darbu saistības, piekļūst tikai tiem subjektu datiem, kas attiecas uz līguma (par remonta un regulāro apkopju servisu) izpildi juridiskām personām, retos gadījumos-privātpersonām. Šim nolūkam varētu būt nepieciešami šādi personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese, ieņemamais amats uzņēmumā.

4. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu vai pakalpojuma lietotāju;
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 4. no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.altergrupa.lv;
 5. no Jums, ja Jūs aizpildat tiešsaistes veidlapas vietnē www.altergrupa.lv;
 6. tīmekļa vietnē www.altergrupa.lv, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti autorizētiem lietotājiem un vietnes lietošanas paradumu analīzei;
 7. atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju, varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai.

 

5. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais
pamats?

Pēc nepieciešamības, mēs vācam, apstrādājam, reģistrējam, uzglabājam un pārsūtam datu subjektu personas datus, kas sniegti bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumpr ogrammas, piemēram, (bet ne tikai) apmeklējot tīmekļa vietni; izmantojot lietojumprogrammas; aizpildot bezsaistes vai tiešsaistes reģistrācijas veidlapas; ziņojot par neatbilstību; sazinoties ar Alter Grupa SIA; iesniedzot pieteikumus par pieņemšanu darbā; noklikšķinot uz sociālo plašsaziņas līdzekļu pogām; sniedzot atsauksmes (piem., par veidlapām, produktiem, lietojumprogrammām, tīmekļa vietni, klientu apkalpošanu); un veicot citas darbības.

AG var vākt personas datus ar datu subjekta piekrišanu vai bez datu subjekta piekrišanas, ja: 1) jāizpilda juridisks pienākums; vai 2) jāizpilda vai ja tiks izpildīts līgums, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; vai 3) jāaizsargā leģitīmās intereses, sabiedrības intereses vai vitālas intereses;  vai 4) kāda valsts iestāde ir pieprasījusi, lai AG veic personas datu apstrādi. 

Atkarībā no katras apstrādes nolūka un, cik tas ir nepieciešams, mēs varam lūgt jūs sniegt mums dažādu veidu personas datus, tostarp, bet ne tikai, vārdu, uzvārdu, personas kodu, titulu, adresi, tālruņa numuru, mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi, valodu, valsti, identifikācijas kartes numuru, vadītāja apliecības numuru, pases numuru, informāciju par izglītību, profesiju, klienta numuru, kredītkartes numuru unatsauksmes.

Mēs izmantojam arī personas datus, ko jūs sniedzat trešām personām, kā, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, vai publiski pieejamus personas datus, kā, piemēram, vispārzināmus personas datus, personas datus, kas redzami jūsu personiskajā tīmekļa vietnē vai kas publicēti jūsu publiski pieejamajā sociālo plašsaziņas līdzekļu profilā.

AG var arī saņemt personas datus no trešām personām pēc uzņēmumu apvienošanās vai iegādes, vai pēc jebkādām citām transformācijas operācijām.

5.1. Personas datu vākšanas nolūki

Mēs izmantojam savāktos iepriekš minētos personas datus dažādos nolūkos. To nolūku uzskaitījumu lasiet zemāk:

5.1.1. Uzņēmuma administrācija un klientu attiecību vadība

Mums ir jāspēj pienācīgi un pareizi izpildīt līgumus un veikt visus likumā noteiktos procesus un grāmatvedības procesus. Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 līgumu izpildes nolūkā nav nepieciešama datu subjekta, kurš ir vai kurš būs līgumslēdzēja puse, piekrišana. Datu subjekta piekrišana nav nepieciešama, ja jāizpilda juridisks pienākums. AG izmanto personas datus (piem., vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, klienta numuru, telefona numuru), piemēram, lai:

 • novērtētu, vai būtu lietderīgi pārdot produktus vai sniegt pakalpojumus klientam pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrādātu klientu rakstiskos pieprasījumus, produktu un pakalpojumu pasūtījumus un naudas atmaksāšanas pieprasījumus;
 • informētu klientus par patērētāju tiesībām un papildu pakalpojumiem, kas saistīti ar iegādāto produktu vai pakalpojumu;
 • organizētu un īstenotu pakalpojumu sniegšanas pasākumus klientiem un uzstādītājiem;
 • informētu klientus par apkopes termiņu tuvošanos

 

5.1.2. Produktu izplatīšana

AG izmanto personas datus produktu izplatīšanai, pamatojoties uz līguma izpildi / juridiska pienākuma izpildi, un, konkrēti, lai:

 • atvieglotu izplatītājiem produktu, rezerves daļu un pakalpojumu piegādi (piemēram, personas dati tiek norādīti iegādāta produkta piegādes pavadzīmē);
 • optimizētu pārdošanu un pakalpojumus, rūpīgi izstrādājot piedāvājumus klientiem;
 • uzlabotu un paātrinātu mūsu produktu un pakalpojumu izplatīšanu;
 • pārbaudītu uzstādīšanas tehniskos datus un sekotu līdzi līgumu un projektu statusam;
 • organizētu un sniegtu apmācību klientiem, uzstādītājiem, darbiniekiem un apakšuzņēmējiem.

 

5.1.3. Piegādātāju pārvaldība

AG izmanto personas datus, lai veiktu uzskaiti par piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī, lai reģistrētu un pārvaldītu pirkšanas pasūtījumus, uzņēmējdarbības izdevumus un piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju piestādītos rēķinus, rīkojoties, pamatojoties uz līguma izpildi / juridiska pienākuma izpildi. 

5.1.4. Darbinieku pieņemšana darbā un atlase

Darbinieku darbā pieņemšanas nolūkos AG vāc tādus personas datus, piemēram, (bet ne tikai) vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par izglītību, vietrādis URL uz profilu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, no kandidātiem, kas piesakās paši vai tiek mērķtiecīgi meklēti.

Personas dati, ko kandidāti sniedz (aizpildot veidlapas), tiks izmantoti pieteikumu apstrādei, saziņai ar kandidātiem ar cilvēkresursu pārvaldību saistītu procedūru vajadzībām, darbā pieņemšanas procesu pārvaldībai (piem., lai uzaicinātu kandidātus uz intervijām) un darbinieku līgumu sagatavošanai.

Alter Grupa SIA apņemas dzēst no saviem arhīviem personas datus, kas pieder kandidātiem, kuri atlases procesa beigās netika pieņemti darbā, ja vien nebūs leģitīma iemesla šos personas datus paturēt.

5.1.5. Personāla vadība un algas piemaksas

AG izmanto personas datus, pamatojoties uz (darba) līguma izpildi, personāla vadības nolūkos un, konkrēti:

 • darbinieku līgumu un algu sarakstu pārvaldībai un uzskaitei; un/vai
 • algu izmaksāšanai; un/vai
 • darbinieku darba apmeklējuma, ceļošanas un apmācības pasākumu uzskaitei; un/vai
 • lai piedāvātu darbiniekiem apdrošināšanas polises, uzņēmuma aktīvus un algas piemaksas par labiem darba rezultātiem;

 

5.1.6. Grāmatvedība un rēķinvedība

AG izmanto personas datus, pamatojoties uz līguma izpildi, grāmatvedības un rēķinvedības nolūkos ar mērķi:

 • veikt uzskaiti par darījumiem; vai
 • sagatavot rēķinus par pārdotajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem; vai
 • aizpildīt nodokļu deklarācijas un ar tām saistītas veidlapas, lai izpildītu nodokļu saistības; vai
 • izstrādāt statistiku, pamatojoties uz darījumu uzskaiti; vai
 • ievērot piemērojamos tiesību aktus un normatīvās prasības valstu, Eiropas un starptautiskajā līmenī. 

 

5.1.7. Likumīgās prasības un strīdi

Mēs varam izmantot personas datus kā pierādījumus, lai garantētu, īstenotu un aizsargātu AG vai tā pārstāvēto personu tiesības (piem., strīdu gadījumos) jebkuras valsts tiesu jurisdikcijā (piemēram, AG tiesības aizsargāties pret negodīgu konkurenci vai tiesības pieprasīt neapmaksāta rēķina apmaksu).

5.1.8. Krāpšanas vai likumpārkāpumu novēršana

Mēs varam izmantot personas datus, lai novērstu, konstatētu un izmeklētu likumpārkāpumus un kiberdrošības riskus leģitīmu interešu aizsargāšanai vai gadījumā, ja to pieprasa kāda valsts iestāde.

Mēs apņemamies veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai aizsargātu personas datus saistībā ar grupas iekšējo saziņu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

6. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • sadarbības partneri, kas saistīti ar pārziņa pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērinātie tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

 

7. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 2. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 3. citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji laika gaitā var mainīties, veicot izmaiņas arī šajā dokumentā.

8. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai uz Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

9. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 

10. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

10.1. Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

10.2. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā (katru darba dienu no plkst. 9-17, vai atsūtot iesniegumu pa pastu uz adresi: Ulbrokas iela 40A, Rīga, LV-1021).
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu [email protected], ieteicams parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

 

10.3. Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

11. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 2. punktā norādītos saziņas veidus.

12. Kur Jūs varat sūdzēties saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā – http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/ .

13. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Mēs Jūsu datus ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

14. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

  Pieteikt montāžu

   Pieteikt montāžu

    Pieteikt montāžu

     Pieteikt montāžu

      Pieteikt montāžu

       Pieteikt montāžu

        Pieteikt montāžu

         Pieteikt montāžu

          Pieteikt montāžu

           Pieteikt montāžu

            Pieteikt montāžu

             Pieteikt montāžu

              Pieteikt montāžu

               Pieteikt montāžu

                Pieteikt montāžu

                 Pieteikt montāžu

                  Pieteikt montāžu

                   Pieteikt montāžu

                    Pieteikt montāžu

                     Pieteikt montāžu

                      Pieteikt montāžu

                       Pieteikt montāžu

                        Pieteikt montāžu

                         Pieteikt montāžu

                          Pieteikt montāžu

                           Pieteikt montāžu

                            Pieteikt montāžu

                             Pieteikt montāžu

                              Pieteikt montāžu

                               Pieteikt montāžu

                                Pieteikt montāžu

                                 Pieteikt montāžu

                                  Pieteikt montāžu

                                   Pieteikt montāžu

                                    Pieteikt montāžu

                                     Pieteikt montāžu

                                      Pieteikt montāžu

                                       Pieteikt montāžu

                                        Pieteikt montāžu

                                         Pieteikt montāžu

                                          Pieteikt montāžu

                                           Pieteikt montāžu

                                            Pieteikt montāžu

                                             Pieteikt montāžu

                                              Pieteikt montāžu

                                               Pieteikt montāžu

                                                Pieteikt montāžu

                                                 Pieteikt montāžu

                                                  Pieteikt montāžu

                                                   Pieteikt montāžu

                                                    Pieteikt montāžu

                                                     Pieteikt montāžu

                                                      Pieteikt montāžu

                                                       Pieteikt montāžu

                                                        Pieteikt montāžu

                                                         Pieteikt montāžu

                                                          Pieteikt montāžu

                                                           Pieteikt montāžu

                                                            Pieteikt montāžu

                                                             Pieteikt montāžu

                                                              Pieteikt montāžu

                                                               Pieteikt montāžu

                                                                Pieteikt montāžu

                                                                 Pieteikt montāžu

                                                                  Pieteikt montāžu

                                                                   Pieteikt montāžu

                                                                    Pieteikt montāžu

                                                                     Pieteikt montāžu

                                                                      Pieteikt montāžu

                                                                       Pieteikt montāžu

                                                                        Pieteikt montāžu

                                                                         Pieteikt montāžu

                                                                          Pieteikt montāžu

                                                                           Pieteikt montāžu

                                                                            Pieteikt montāžu

                                                                             Pieteikt montāžu

                                                                              Pieteikt montāžu

                                                                               Pieteikt montāžu

                                                                                Pieteikt montāžu

                                                                                 Pieteikt montāžu

                                                                                  Pieteikt montāžu

                                                                                   Pieteikt montāžu

                                                                                    Pieteikt montāžu

                                                                                     Pieteikt montāžu

                                                                                      Pieteikt montāžu

                                                                                       Pieteikt montāžu

                                                                                        Pieteikt montāžu

                                                                                         Pieteikt montāžu

                                                                                          Pieteikt montāžu

                                                                                           Pieteikt montāžu

                                                                                            Pieteikt montāžu

                                                                                             Pieteikt montāžu

                                                                                              Pieteikt montāžu

                                                                                               Pieteikt montāžu